- Tổng số Đảng viên đến cuối năm 2018 là 39 Đảng viên, trong đó:

       + Đảng viên chính thức là: 38 đ/c.

       + Đảng viên Nữ là:  20 đ/c.

       + Đảng viên là người dân tộc: 0 đ/c.

        - Trình độ chuyên môn đại học:  36 đ/c.

        - Trình độ lý luận trung cấp chính trị: 4 đ/c.

- Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Trọng Kỳ

- Phó bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Nhất Thiết

- Ủy viên: Đ/c Đào Minh Châu

- Ủy viên: Đ/c Hồ Xuân Hiếu